Strana: 1 2 3 4

Reference

Výstavba haly pro zemědělské účely v Krásném Údolí

Zakázka spočívala ve výstavbě dvouúčelové haly sloužící pro uskladnění zrniva a garážování zemědělské techniky. Nosná konstrukce haly je tvořena ocelovou konstrukcí a prefabrikovanými úhlovými stěny vetknutými do podlahové desky. Stavba je umístěna na hutněném násypu a je založena na pilotách. Podlahu tvoří železobetonový drátkobeton. Součástí dodávky byl statický návrh technického řešení haly a provedení demolic stávajících objektů.
Zakázka byla realizována od května do srpna 2015 pro společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.

Výměna otvorových výplní v ubytovně žáků a oprava schodiště

Stavební práce na Domu dětí a mládeže spočívaly v demontáži stávajícího schodiště před vstupem do budovy, následné montáži nerezových schodnic a položení kamenných žulových schodišťových stupňů. Sooučástí schodiště je také nové nerezové zábradlí. Předmětem druhé části zakázky byla výměna meziokenních výplní a nových oken na části objektu.
Zakázka byla realizována od července do srpna 2015 pro Domov mládeže a Školní jídelnu Karlovy Vary.

Stavební opravy budov v kasárnách

Za provozu kasáren byly provedeny stavební opravy určených budov spočívající v provedení klempířských prvků, nátěrů, maleb, nových obkladů, dlažeb, výměny koberců, podlahových krytin, dodávky kamenného schodiště. Důležité bylo hlavně časové plánování a dodržování termínu prací, aby byly všechny místnosti v objektech kasáren opraveno včas.
Zakázka byla realizována od září do listopadu 2015 pro státní subjekt.

Výrobní objekt Čelákovice

Předmětem zakázky bylo kompletně dokončit rozpracovanou stavbu, která byla naší společnosti převzata ve fázi "nedokončené hrubé stavby". Po dokončení díla vznikla zděná administrativní budova se železobetonovou prefabrikovanou halou sloužící jako výrobně skladová část.
Zakázka byla realizována od září 2015 do března 2016 pro soukromou společnost.